Woensdagavond 19 juni is het zwembad gesloten i.v.m. de Jumbo Breek de Week Bingo!
Voor al onze openingstijden kijk op onze website, facebook of instagram.

Reglement

Reglement Zwemvereniging de Groene Jager (in de wandeling genoemd de Vroege Vogels)

Vastgesteld 7 juni 2013

Artikel 1 Verenigingsjaar / Zwemseizoen

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december daarop volgend. Het zwemseizoen loopt van mei t/m september afhankelijk van de weersomstandigheden.

Artikel 2 Inkomsten /contributies

De vereniging opgericht door de Stichting Zwembad de Groene Jager heft géén contributie van de leden en heeft derhalve geen eigen inkomsten.

Artikel 3 Lidmaatschap rechten en plichten

Het lidmaatschap gaat onmiddellijk in nadat de aanvraag hiervan bij de secretaris van de vereniging is ontvangen en betrokkenen een abonnement, tien badenkaart of een dagkaart heeft betaald. Ook in het zwembad kan men lid worden van de zwemvereniging door een abonnement, tienbadenkaart of een dagkaart te kopen aan de kassa van het zwembad.

 1. Het bestuur, dan wel de aangewezen toezichthouders vragen naar bewijzen van de zwemvaardigheid van het nieuwe lid. De toezichthouder is gemachtigd bij twijfel een korte zwemproef af te nemen.
 2. De zwemvereniging accepteert uitsluitend geoefende zwemmers.
 3. De leden van de zwemvereniging kunnen op aangegeven dagen en uren – worden jaarlijks vastgesteld en gepubliceerd- gebruik maken van het zwembad de Groene Jager. Het kan voorkomen dat incidentele gevallen het zwembad niet kan worden opengesteld voor de zwemvereniging. Dit wordt minimaal vier weken tevoren bekendgemaakt aan de leden.
 4. Indien de opkomst van leden van de zwemvereniging bij opening van het bad minder dan drie leden bedraagt wordt het zwembad om veiligheidsredenen niet opengesteld.
 5. Het lid van de zwemvereniging heeft kennis genomen van- en gaat akkoord met de inhoud van dit Reglement en de Huishoudelijke Regels van de Stichting Zwembad de Groene Jager. Het lid ondertekent hiertoe dit reglement dat vervolgens in de administratie van de zwemvereniging wordt opgenomen.
 6. Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend geschieden middels schriftelijke opzegging bij de secretaris van de zwemverening. Bij opzegging tijdens het seizoen vindt geen restitutie van de abonnementsgelden c.q. betalingen voor kaartenplaats. In bijzondere gevallen voorbehouden aan een besluit van het Stichtingsbestuur Zwembad de Groene Jager zal gehele of gedeeltelijke restitutie plaatsvinden.

Artikel 4 Handhaving reglementen

De leden zijn gehouden zich aan de bepalingen van dit reglement en de Huishoudelijke Regels van de Stichting Zwembad de Groene Jager te houden.

Artikel 5 Vervallen lidmaatschap

Het lidmaatschap vervalt:

Indien het lid in gebreke blijft de verschuldigde kosten voor het abonnement c.q. de kaarten te betalen;

Artikel 6 Schorsing

Het Stichtingsbestuur is in samenspraak met het bestuur van de zwemvereniging bevoegd leden voor onbepaalde tijd te schorsen. De geschorste staat beroep open op de algemene vergadering van de Stichting Zwembad de Groene Jager. Een lid, dat geschorst is, verliest voor de duur van die schorsing zijn rechten als lid; zijn verplichtingen blijven gehandhaafd.

Artikel 7 Rechten van de leden

 1. Het deelnemen aan de activiteiten van de zwemvereniging is uitsluitend aan de leden voorbehouden.
 2. De leden zijn ook gerechtigd aan de algemene activiteiten in het zwembad deel te nemen.

Artikel 8 Geen collectieve ongevallenverzekering

De leden van de vereniging zijn niet verzekerd tegen ongevallen middels een collectieve ongevallenverzekering. Door ondertekening geven de leden aan expliciet van de bepaling op de hoogte zijn.

Artikel 9 Toezicht tijdens activiteiten van de zwemvereniging

a .  Nadrukkelijk is tussen de Stichting Zwembad de Groene Jager en de Vereniging overeen gekomen dat de zwemvereniging tijdens de activiteiten in het zwembad de Groene Jager zelf zorgt voor een voldoend
aantal gekwalificeerde toezichthouders.

b. Deze zelfde regeling geldt onverkort ook voor de aanwezigheid van een of meer EHBO’ers in bezit van geldige papieren

Artikel 10 Het bestuur

Het bestuur van de zwemvereniging bestaat uit de voorzitter en secretaris en maximaal drie leden. Het bestuur is belast met de behandeling van alle (spoedeisende) zaken.

De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen en vertegenwoordigt, de vereniging zo dikwijls de omstandigheden dit vorderen. De voorzitter maak q.q. deel uit van het stichtingsbestuur Zwembad de Groene Jager.

De secretaris is belast met de administratie en heeft het archief onder zijn/haar berusting. Hij/zij houdt kopie van alle uitgaande correspondentie, verzorgt verslaggeving van alle algemene- en bestuursvergaderingen. Hij/zij ondertekent de bescheiden, welke van de vereniging uitgaan. Hij/zij houdt het ledenbestand bij en verstrekt noodzakelijke informatie over dit bestand aan het Stichtingsbestuur Zwembad de Groene Jager en voor zover nodig aan commissies van de vereniging.

Artikel 11 Waarneming bestuursfuncties

Bij afwezigheid van een bestuurslid kunnen zijn/haar functies, op aanwijzing van de voorzitter, waargenomen worden door een of meer andere bestuursleden. Artikel 13

Artikel 12 Algemene ledenvergadering

Het bestuur belegt tweemaal per jaar een algemene ledenvergadering. Op verzoek van minimaal tien leden kan een extra vergadering bijeen worden geroepen.

Artikel 13 Jaarvergadering

Eén algemene ledenvergadering, de jaarvergadering, wordt jaarlijks gehouden binnen de drie laatste maanden van het lopende kalenderjaar

 1. verkiezing van nieuwe bestuursleden, voor zover deze aftredend zijn;
 2. mededelingen en voorstellen van het bestuur
 3. behandeling van de ingekomen voorstellen

Bestuursleden worden gekozen voor een periode van maximaal 3 jaar en treden af volgens vastgesteld rooster, maar kunnen zich herkiesbaar stellen. Voorzitter en secretaris kunnen niet gelijktijdig aftreden!

Artikel 14 Oproep ledenvergadering

Iedere ledenvergadering moet ten minste 2 weken voor het tijdstip, waarop zij zal worden gehouden, onder opgave van de te behandelen agendapunten, worden aangekondigd.

Artikel 15 Presentielijst

Ter algemene vergadering ligt een presentielijst welke door alle leden getekend moet worden.

Artikel 16 Stemming

Stemming over zaken kan mondeling geschieden, over personen moet echter schriftelijk gestemd worden.

Artikel 17 Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of 3 leden van het bestuur dat nodig achten. Een bestuursvergadering vindt geen doorgang indien niet meer dan de helft van de bestuursleden aanwezig kan zijn

Artikel 18 Evenementencommissie

Het bestuur kan een evenementencommissie instellen, die tot taak heeft het bestuur te assisteren bij het organiseren van activiteiten. Deze commissie zal dan bestaan dan uit ten minste drie leden, waarvan tenminste één bestuurslid.

Artikel 19 Wijziging reglement

De bepalingen van dit reglement kunnen gewijzigd worden na voorafgaande kennisgeving aan de leden en met een meerderheid van ten minste drievierde gedeelte van de uitgebrachte geldige stemmen van de algemene ledenvergadering. Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement worden in de uitnodiging voor de vergadering uitvoerig vermeld. Voorstellen tot wijziging, uitgaande van de leden, dienen schriftelijk, ten minste één week voor de datum van de algemene vergadering, ter kennis van de secretaris te worden gebracht. Deze worden dan in de betreffende vergadering aan de orde gesteld.

Artikel 20 Bekend zijn met bepalingen

Ieder lid wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de statuten en dit reglement. Het lid heeft dit door ondertekening bekrachtigd.

Artikel 21 Slotbepaling

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur al of niet in samenspraak met het bestuur van de Stichting Zwembad de Groene Jager.

Artikel 22 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 12 mei 2013.

Aldus de eerste maal vastgesteld door

Het bestuur van de zwemvereniging,

Voorzitter/ Secretaris

Betsie Soepenberg , Den Ham 7 juni 2013

Het bestuur van de Stichting Zwembad de Groene Jager

Voorzitter

Henk Jansen, Den Ham 7 juni 2013

Het Reglement voor zwemmers van het Zwembad de Groene Jager dat onlosmakelijk verbonden is met het reglement van de zwemvereniging de Groene Jager (genoemd de Vroege Vogels) krijgt u afzonderlijk uitgereikt. Ook voor dit reglement zult u t.z.t. moeten tekenen.

Handtekening voor ontvangst en kennisneming

Meer informatie

Betsie Soepenberg, voorzitter/secretaris Zwemvereniging de Groene Jager

Telefoon: 06-36249137 mail:vroegevogels@zwembaddegroenejager.nl

 

——————————————————————————————–

Huisregels voor bezoekers zwembad De Groene Jager

(April 2014)

Het protocol Vrolijk & Veilig – ook geldig in Twente- is een landelijk initiatief om overlast en agressie in zwembaden tegen te gaan. Wij willen dat onze gasten op optimale wijze gebruik kunnen maken van de beschikbare faciliteiten. Om dit te kunnen waarborgen hebben wij huisregels opgesteld die u hieronder kunt nalezen. Met het betreden van het zwembad De Groene Jager geeft u aan zich te houden aan de bij ons geldende huisregels. Bij het plegen van een strafbaar feit wordt te allen tijde de politie ingeschakeld.

Artikel 1 Entreebewijs.

1.1 Toegang tot de zwemaccommodatie wordt verkregen na aanschaf van een geldig entreebewijs (kan ook 10 badenkaart zijn) c.q. abonnement. Personen jonger dan 18 jaar die niet kunnen zwemmen zijn van harte welkom onder voorwaarde dat ze begeleid worden door iemand van 18 jaar of ouder. De toegang geldt éénmalig voor de vastgestelde openingstijden op de dag waarop het entreebewijs wordt aangeschaft. Abonnementshouders hebben tijdens toegangsuren toegang op vertoon abonnement. De kassa van het zwembad sluit een half uur voordat de zwemaccommodatie sluit.

Artikel 2 Hygiëne.

2.1 Voor het zwemmen is men verplicht om te douchen.

2.2 Het dragen van schoeisel in de natte sanitaire ruimtes en op de zwembadperrons rondom de drie baden is niet toegestaan.

2.3 Mensen die drager zijn van een besmettelijke ziekte en daarmee de gezondheid van andere bezoekers in gevaar brengen mogen geen gebruik maken van de zwemaccommodaties.

Artikel 3 Verantwoordelijkheid.

3.1 De bezoeker betreedt de zwemaccommodatie op eigen risico.

3.2 Bezoekers met medische klachten dienen dit bij de receptie te melden. Toezichthouders worden hiervan in kennis gesteld.

Artikel 4 Aansprakelijkheid.

4.1 De Stichting Zwembad de Groene Jager en vrijwilligers namens de Stichting actief op de zwemaccommodatie zijn niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van goederen, lichamelijk letsel toegebracht door derden of diefstal van persoonlijke eigendommen.

4.2 Ouders en/of begeleiders zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toezicht op de hun toevertrouwde kinderen. Zij dienen de instructies van vrijwilligers/toezichthouders ter zake op te volgen.

4.3 Voor het opbergen van uw waardevolle voorwerpen en kleding kunt u gebruik maken van de af te sluiten kledingkluisjes.

4.4 De bezoeker is aansprakelijk voor schade die door zijn toedoen aan vrijwilligers van het zwembad, goederen, opstallen of aan andere bezoekers is toegebracht.

4.5 Alle aanwijzingen van de vrijwilligers op het terrein c.q. toezichthouders bij de zwembaden dienen door de bezoeker te worden opgevolgd. Bij weigering kan verwijdering uit het zwembad volgen zonder dat de bezoeker recht op restitutie van de toegangsprijs heeft. De vrijwilligers zijn herkenbaar aan de T-shirts met opdruk ‘De Groene Jager’.

4.6 . U dient zich te kunnen legitimeren indien de vrijwilligers/toezichthouders hierom vragen.

Artikel 5 Diefstal.

Van diefstal en andere strafbare feiten wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

Artikel 6 Hinderlijk gedrag.

6.1 Hinderlijk gedrag ten opzichte van andere bezoekers dient achterwege te blijven.

6.2 10.Het gebruik van meegebrachte audioapparatuur is slechts toegestaan indien andere bezoekers hiervan geen hinder ondervinden

6.3 Herhaaldelijk hinderlijk of anderszins ongewenst gedrag leidt tot maatregelen door het bestuur van Stichting Zwembad De Groene Jager t.w. ontzegging toegang, aangifte bij politie enzovoorts. Vrijwilligers c.q. toezichthouders treden in deze op namens het Bestuur.

Artikel 7 Zwemkleding.

7.1 Gebruikers van de zwembaden dienen gekleed te zijn in nette badkleding. De vrijwilligers/toezichthouders van het zwembad zijn bevoegd om te beoordelen of de badkleding aan de normen van goed fatsoen voldoen. Indien de badkleding naar het oordeel van de vrijwilligers/toezichthouders niet voldoen aan de normen van goed fatsoen kan de toegang tot het zwembad direct worden ontzegd.

Artikel 8 Gevaar.

8.1 De glijbaan en andere speeltoestellen in de zwembaden dienen volgens de voorschriften te worden gebruikt. Bij het gebruik van de waterglijbaan is het niet toegestaan om af te wijken van de voorschriften zoals deze zijn aangegeven op het bord bij de trap van de glijbaan. De toezichthouders kunnen, afhankelijk van de bezoekersaantallen, afwijkingen op deze regels toestaan. Aanwijzingen van de toezichthouders dienen zonder discussie te worden opgevolgd.

8.2 Hardlopen in het zwembad is niet toegestaan.

8.3 Het werpen van harde voorwerpen is niet toegestaan in het zwembad

8.4 Kinderen zonder zwemdiploma of kinderen die niet voldoende zwemvaardig zijn moeten zwemvleugels dragen.

8.5 Het meebrengen van breekbare voorwerpen is niet toegestaan.

Artikel 9 Drijfmiddelen.

Het gebruik van zelf meegebrachte drijfmiddelen zoals luchtbedden, banden, flexibeams e.d. is niet toegestaan.

Artikel 10 Duiken.

Duiken is toegestaan bij een waterdiepte van 2.00 meter. Met borden en/of pictogrammen wordt aangegeven waar niet mag worden gedoken.

Artikel 11 Verboden

11.1 Roken is, tenzij expliciet anders aangegeven, niet toegestaan op het gehele complex van De Groene Jager.

11.2 Gebruik van alcoholhouden dranken en/of drugsgebruik is niet toegestaan.

11.3 Ongewenste en/of gewenste intimiteiten zijn niet toegestaan.

Artikel 12 Huisdieren.

Huisdieren worden op het gehele complex van De Groene Jager niet toegelaten met uitzondering van zorghonden.

Artikel 13 Verboden middelen

Gebruik en dealen van verboden middelen is ten strengste verboden

Artikel 14 Gevonden voorwerpen.

Gevonden voorwerpen kunnen worden afgeven bij de kassa/receptie.

Bestuur Stichting Zwembad De Groene Jager

Den Ham, April 2014